Các thế Bonsai

Giải thích về các thế và hình dạng của cây

Giải thích về các thế và hình dạng của cây

Qua nhiều năm, nhiều thế Bonsai đã được phát triển, bắt chước rất gần với hình ảnh thực trong tự nhiên. Các thế này tùy theo cách diễn giải và sự sáng tạo của mỗi cá nhân, cho nên các cây Bonsai không nhất thiết phải tuân theo bất kỳ kiểu dáng nào.

Tuy nhiên, kiến thức về các thế cây có vai trò quan trọng giúp ta có những hiểu biết căn bản về hình dáng cây và nên là một nền tảng mang tính hướng dẫn giúp ta có thể tạo dáng thành công cho cây.

Bonsai thế chổi (Hokidachi)

Bonsai thế Hokidachi (cái chổi)

Bonsai thế chổi (Hokidachi)

Bonsai dáng trực (Chokkan)

Bonsai thế Chokkan (dáng trực)

Bonsai dáng trực (Chokkan).

Bonsai dáng trực lắc (Moyogi)

Bonsai thế Moyogi (dáng trực lắc)

Bonsai dáng trực lắc (Moyogi).

Bonsai thế Shakkan (nghiêng)

Bonsai thế Shakkan (nghiêng)

Bonsai thế nghiêng (Shakan).

Bonsai thế thác đổ/dáng huyền (Kengai)

Bonsai thế Kengai (thác đổ)

Bonsai thế thác đổ/dáng huyền (Kengai).

Bonsai thế bán thác đổ/dáng bay (Han-kengai)

Bonsai thế Han Kengai (bán thác đổ)

Bonsai thế bán thác đổ/dáng bay (Han-kengai).

Bonsai thế văn nhân (Bunjingi)

Bonsai thế Bunjingi (văn nhân)

Bonsai thế văn nhân (Bunjingi).

Bonsai thế xuy phong (Fukinagashi)

Bonsai thế Fukinagashi (xuy phong – gió thổi nghiêng)

Bonsai thế xuy phong (Fukinagashi).

Bonsai thế thân đôi (Sokan)

Bonsai thế Sokan (thân đôi)

Bonsai thế thân đôi (Sokan).

Bonsai thế Kabudachi (đa thân)

Bonsai thế Kabudachi (đa thân)

Bonsai thế đa thân (Kabudachi).

Bonsai thế rừng cây (Yose-ue)

Bonsai thế Yose Ue (rừng cây)

Bonsai thế rừng cây (Yose-ue).

Bonsai thế bám đá (Seki-joju)

Bonsai thế seki Joju (bám đá)

Bonsai thế bám đá (Seki-joju).

Bonsai thế Ishisuki (mọc trong đá)

Bonsai thế Ishisuki (mọc trong đá)

Bonsai thế mọc trong đá (Ishisuki).

Bonsai thế Ikadabuki (bè)

Bonsai thế Ikadabuki (bè)

Bonsai thế bè (Ikadabuki).

Bonsai thế gỗ lũa (Sharimiki)

Bonsai thế Sharimiki (gỗ lũa)

Bonsai thế gỗ lũa (Sharimiki).

Tiếp tục khám phá

Bonsai thủy sinh

Bonsai thủy sinh

Các cây Bonsai phát triển chỉ trong nước?

Bonsai thủy sinh
Bag end

Bag end

Mô hình tiểu cảnh Bag End

Bag end
Top 10

Top 10

Các cây Bonsai đẹp nhất

Top 10